INFORMACJE O II PRZETARGU - Wiadomości - KPP w Radziejowie

Wiadomości

INFORMACJE O II PRZETARGU

Data publikacji 02.08.2018

Radziejów, dnia 02.08.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ORGANIZACJA TERENOWA NIEZALEŻNEGO SAMODZIELNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „POLICJANTÓW” PRZY KPP W RADZIEJOWIE

 

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym-dom letniskowy poł. w miejscowości Połajewo, Gm. Piotrków Kujawski

 

1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym- dom letniskowy, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 388/29 o pow. 0,0181 ha, położona w miejscowości Połajewo, stanowiąca własność Organizacji Terenowej Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Policjantów” przy KPP w Radziejowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1R /00028109/7.

 

2. Działka nr 388/29 to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym-domem letniskowym wolno stojącym. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta Nieruchomość posiada ogrodzenie. Wyposażona jest w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizację – szambo bezodpływowe 5000 l.

Budynek mieszkalny-dom letniskowy dwukondygnacyjny wybudowany w 1998 r.

- powierzchnia zabudowy 48 m2

- powierzchnia użytkowa 74,77 m2

Budynek murowany, ściany wykonane z gazobetonu, nieocieplane, otynkowane, fundament żelbetowy, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe przeszklone, drzwi wejściowe metalowe, schody zewnętrzne metalowe. Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja –szambo bezodpływowe 5000l, dach płaski -stropodach-pokryty papą termozgrzewalną.

3. Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: tereny leśne, mieszkaniowe i turystyczno-usługowe.

 

4. Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł (Słownie: Siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

5. P r z e t a r g odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o godz. 1000

w sali konferencyjnej KPP w Radziejowie

 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: Trzy tysiące pięćset złotych 00/100) na konto BS Radziejów 19 9549 0001 0008 2703 2004 0001 dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego-dom letniskowy” najpóźniej do dnia 04 września 2018 r.

7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

11. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjmowane, a przetarg zostanie zamknięty i zostanie ogłoszona osoba, która przetarg wygrała.

12. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

13. Termin przeprowadzenia I przetargu: 30.07.2018 r.

 

Szczegółowe informacje w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie, pokój nr 209 lub telefonicznie pod nr 54 2318416

Osoba do kontaktów: Piotr Lewandowski tel. jw.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

KPP w Radziejowie

oraz zamieszczono na stronie internetowej www.radziejow.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl- zakładka informacje oraz www.nszzp-kujpom.pl- zakładka Zarządy Terenowe –wszystkie ZTNSZZP- ZT KPP Radziejów – więcej >>

 

 

 

Przewodniczący

ZT NSZZ Policjantów przy KPP Radziejów

 

Piotr Lewandowski

 

/podpis na oryginale/

Autor: Piotr Lewandowski
Publikacja: Grzegorz Dąbrowski