Ogłoszenie o przetargu - Wiadomości - KPP w Radziejowie

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Data publikacji 25.06.2018

Ogłoszenie o przetargu na domek lotniskowy w m. Połajewo.

Radziejów, dnia 25.06.2018 r.

 

                                                  O G Ł O S Z E N I E

 

ORGANIZACJA TERENOWA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „POLICJANTÓW”  PRZY KPP W RADZIEJOWIE 

 

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym-dom letniskowy                       

poł.  w miejscowości Połajewo, Gm. Piotrków Kujawski

 

1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym- dom letniskowy, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 388/29 o pow. 0,0181 ha, położona   w miejscowości Połajewo, stanowiąca własność Organizacji Terenowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Policjantów” przy KPP w Radziejowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1R /00028109/7.

2. Działka nr 388/29 to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym-domem letniskowym wolnostojącym. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta Nieruchomość posiada ogrodzenie. Wyposażona jest w instalacje: wodną, elektryczną, kanalizację – szambo bezodpływowe.

Budynek mieszkalny-dom letniskowy dwukondygnacyjny wybudowany w 1998 r.

- powierzchnia zabudowy 48 m2

- powierzchnia użytkowa 74,77 m2

Budynek murowany, ściany wykonane z gazobetonu, nieocieplane, otynkowane, fundament żelbetowy, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe przeszklone, drzwi wejściowe metalowe, schody zewnętrzne metalowe. Wyposażenie  w instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja – szambo bezodpływowe, dach płaski -stropodach-pokryty papą termozgrzewalną.

3. Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań  i kierunków   zagospodarowania przestrzennego: tereny leśne i turystyczno-usługowe.   

4.   Cena wywoławcza  wynosi 93.600,00 zł (Słownie: Dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100).

5.  P r z e t a r g  odbędzie się w dniu 30.07. 2018  roku o godz. 1000

w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: Dziewięć  tysięcy złotych 00/100)  na konto 19 9549 0001 0008 2703 2004 0001 BS Radziejów  dopisując na poleceniu przelewu „Przetarg na sprzedaż  budynku mieszkalnego-dom letniskowy” najpóźniej do dnia 24 lipca 2018  r.

 7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 8. W przypadku nieprzystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,  jednak nie później   niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10.  Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę  najwyższą z biorących udział   w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

 11.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

      Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie będą przyjmowane, a    przetarg  zostanie zamknięty i zostanie ogłoszona osoba, która przetarg wygrała.

12. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Szczegółowe informacje w Komendzie Powiatowej , pokój nr 209  lub telefonicznie pod  nr 54 231 84 16

Osoba do kontaktów: Piotr Lewandowski                                                                   

                                                                 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie                                                                                 

oraz zamieszczono na stronie internetowej

www.nszzp-kujpom.pl i www.radziejow.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

 

                  PRZEWODNICZĄCY

  ZT NSZZ Policjantów przy KPP Radziejów

                    Piotr Lewandowski

                                                                                                                                  /podpis na oryginale/

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Publikacja: asp.szt. Marcin Krasucki